O PROJEKTU

NÁROD POHASL, z.s.  byl založen v roce 2011 s cílem odkoupit rodný dům Jana Palacha ve Všetatech, zrekonstruovat jej a zřídit zde museum věnované tomuto studentovi, jemu podobným hrdinům a také době, ve které žili.

Sdružení v průběhu několika měsíců navázalo kontakt s majitelem nemovitosti, jehož rodině byl dům Palachovými prodán, a dohodlo se s ním na podmínkách odkoupení.

Na konci roku 2012 byla poslanci schválena šestimiliónová dotace na realizaci muzea/památníku, kterými disponuje Národní muzeum pod jehož gesci projekt přešel. V tuto chvíli pravidelně zasedá poradní skupina, která svými rozhodnutími směřuje k veřejné architektonicko-výtvarné soutěži.

Termín dokončení a otevření muzea/památníku je prozatím stanoven na srpen 2018.

Muzeum/památník by měl jednak ukazovat dobovost, ale zároveň by se mělo opírat o moderní technologie, které zesílí prožitek a dojem z vystavené expozice. Chceme využívat audiovizuální prvky, projekce atp. Nechceme prázdný pomník těmto hrdinům, ale žijící a atraktivní muzeum, které bude inspirací pro každého návštěvníka a pozvedne v nás morální hodnoty a vlastenectví.

Tento projekt není ,,jen,, o získání financí, opravě a rekonstrukci. Tento projekt má za cíl poukázat na osobnost Jana Palacha, která tu žila. Má obhájit jeho krajní čin, má ukázat na absolutní čistotu a vlastenectví tohoto studenta, ale hlavně má ukázat na to, jaká jsme nyní společnost. Má ukázat, zda jsme ochotni nebýt lidmi lhostejnými, ale lidmi, kteří každodenně projevují zájem o dění kolem nás. Má poukázat na sílu našeho vlastenectví, které může zvládat politicko-ekonomické otřesy naší země. Má ukázat na sílu jednoty překonávat překážky.

Tento projekt je také o volání do tmy hledajíc pevného morálního člověka.

Doufáme, že projekt úspěšně realizujeme a uvítáme Vaši podporu a případné zapojení, protože pokud naše zem nemá hrdiny dnes, je potřeba je hledat v minulosti.

NOVINKY

17/05/2016

Palachův odkaz jako dům. Porota vybrala podobu nového památníku

Komunistický režim jako hrana rozděluje opuštěný rodinný dům. Památník Jana Palacha ve Všetatech vznikne podle návrhu architektů Miroslava Cikána a Pavly Melkové z ateliéru MCA. Porota v čele s architektem Josefem Pleskotem ho vybrala z 31 návrhů. Památník se silným emočním nábojem se prvním návštěvníkům otevře v lednu 2018, oznámil ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

U vítězného návrhu porota především ocenila „komplexně intelektuálně zvládnutý přístup s přesně promyšlenou dramaturgií expozice směřující k interpretaci Palachova odkazu“. Původní dům je podle poroty zachován ve své základní stavební substanci, ale autoři do něj vklínili výraznou hranu, která symbolizuje komunistický režim.

Hrana směřuje k záblesku světla a k opuštěnému rodinnému stolu, který zároveň může mít význam společného stolu národa. V interiéru působí sugestivně štěrbinové světlo z neúplně zaslepených oken. Atmosféru prostoru doplní torza Palachových pokojů s nezakrytými okny.

Dům ve Všetatech loni koupil český stát a spravuje ho Národní muzeum. Celkové řešení památníku Jana Palacha, které vzešlo ze soutěže, má být založeno na jeho významovém členění ve třech hlavních zónách: symbolické, kontemplační a edukační. Návrhy hodnotila sedmičlenná porota, které předsedal architekt Josef Pleskot.

PODPORUJÍ NÁS

PETR BŘÍZA – HOKEJOVÝ REPREZENTANT

TOMÁŠ HALÍK – TEOLOG
„Oběť Jana Palacha podstatně ovlivnila můj život. Byl jsem spoluorganizátorem smuteční bohoslužby, která byla za Jana sloužena v kostele sv. Tomáše v lednu 1969. Proto jsem se rozhodl projekt podpořit.“

DAGMAR HAVLOVÁ – HEREČKA
„Oběti, kterou Jan Palach přinesl, si velmi vážím a věřím, že je nezbytně nutné si ji neustále připomínat. Její smysl nesmí upadnout nikdy v zapomnění, abychom si byli stále vědomi křehkosti svobody a významu boje proti rezignaci a letargii ve společnosti. Ostatně jde o hodnoty, které uznával a za něž celý život bojoval také můj nedávno zesnulý manžel. Jsem proto velmi ráda, že mohu podpořit a poskytnout záštitu projektu NÁROD POHASL a myšlence zbudovat v rodném domě Jana Palacha ve Všetatech jeho muzeum. Jsem přesvědčena, že se to brzy podaří.“

KRYŠTOF HÁDEK – HEREC

MICHAL HRŮZA – ZPĚVÁK
„Jan Palach svou strašlivou obětí probudil národ z postupné letargie po okupaci v roce 1968. Myslím, že nápad odkoupit rodný domek ve Všetatech a vytvořit v něm muzeum Jana Palacha je dobrý nápad, který se pokusím, jako mnoho dalších lidí, jakýmkoliv způsobem podpořit.“

MARTA KUBIŠOVÁ – ZPĚVAČKA
„Na takové hrdiny, jakým je Jan Palach, by se nemělo nikdy zapomínat.“

TOMÁŠ MAŠÍN – REŽISÉR
„Osobnost Jana Palacha i jeho čin velmi obdivuji. Jeho statečnost a vůli vyburcovat Čechy z letargie a lokajství. Odvahu přinést oběť nejvyšší. Proto nesmí být zapomenut. Je trestuhodné, že v dnešní době se snáze seženou peníze na kdejaký pokleslý politický raut, než na aktivitu spojenou se zachováním rodného domu a památky jednoho z mála hrdinů v novodobé české historii. Projekt Jana Poukara podporuji proto, aby se nezapomnělo. Abychom si připomínali, že mezi námi byli lidé jako Jan Palach nebo Jan Zajíc, pro které pojmy jako čest, odvaha a lidská důstojnost nebyly jen prázdné fráze.“

TEREZA MAXOVÁ – MODELKA
„Osobnost Jana Palacha je symbolem nejvyšší oběti ve jménu boje za svobodu, spravedlnost a práva národa žít podle svých představ bez diktátu jiných zemí. Pro moji generaci i generaci rodičů je hrdinou a legendou a jeho oběť by neměla být zapomenuta či bagatelizována. Jsem bytostně přesvědčena, že individuální vzpoura má smysl, a proto se ráda připojují k projektu na podporu vzniku muzea v jeho rodném domě.“

JIŘÍ PALACH – BRATR JANA PALACHA
„Již léta jsem v rodném domě nebyl, ale vždy, když jedu do Všetat a projíždím kolem domu, je mi velmi smutno a těžko, jak je zdevastovaný a chátrá. Velmi proto vítám a jsem nadšený z toho, že se v dnešní době najdou lidé, kteří chtějí, aby se na památku mého bratra Jendy nezapomnělo a mají takové velké ambice. Zároveň mě moc těší, že tento projekt podporují i taková významná jména české kultury a politiky.“

TOMÁŠ SEDLÁČEK – EKONOM

KAREL SCHWARZENBERG – MINISTR ZAHRANIČÍ ČR
„Na národ a vztah k vlasti se opravdu v dnešní době zapomíná. Osoba Jana Palacha musí být občanům stále připomínána.“

JAN PALACH

Jan Palach se narodil 11. srpna 1948 v Praze v rodině živnostníka – cukráře ze Všetat. Změna režimu po roce 1948 postihla i jeho otce, který byl svými výrobky vyhlášený po celém okolí. V roce 1951 byla jeho cukrárna zrušena a o čtyři roky později i výrobna, a tak nastoupil jako dělník do pekáren v Brandýse nad Labem. Otec byl pro Jana Palacha velkým vzorem, miloval ho a velmi rád poslouchal jeho  vyprávění o velkých postavách našich národních dějin. Zřejmě díky jemu si postupem doby vypěstoval mimořádný zájem o historii.

V letech 1954-1963 navštěvoval všetatskou základní školu. Byl tichým žákem, zajímal se o přírodu, historie a také rád četl. Smrt otce v roce 1962 jím hluboce otřásla. Tato událost pro něj znamenala bolestnou ztrátu a mezník v životě.

Po základní škole byl přijat na mělnické gymnázium. Spolužáci a učitelé Jana Palacha charakterizovali jako spravedlivého člověka, který se dokázal zastat slabšího, a který nenáviděl křivdu. Velmi rád diskutoval, měl solidní vědomostní základ. Spolužáci ho respektovali a zároveň ho i trochu obdivovali. Nikdy se nechvástal, zůstával v pozadí, ale když byl vyzván, do diskuse se rád zapojil.

Po maturitě se přihlásil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Přijímací zkoušky sice udělal, ale nebyl přijat. Proto to zkusil na Vysokou školu ekonomickou, obor politická ekonomie, který ho také zajímal. Tentokrát byl úspěšný a od roku 1966 začal studovat. Přesto se dál zajímal o historii a sen studovat na filozofické fakultě ho neopustil. Zrealizovat se ho pokusil v roce 1968, kdy úspěšně vykonal zkoušky na Univerzitě Karlově a byl přijat do druhého ročníku obor dějepis – politická ekonomie.

Rok 1968 prožíval velmi intenzivně, účastnil se řady diskusních večerů a schůzí. Okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy nesl nadmíru těžce. Situace po 21. srpnu pro něj představovala výsledek násilí a to bylo něco, co bytostně nenáviděl, s čím se nemohl smířit, nemohl zaujmout rezignující stanovisko. Proto mu byla blízká každá akce, která s touto situací vyslovovala nesouhlas, v listopadu 1968 se aktivně zúčastnil studentské stávky.

Poté, co si lidé na přítomnost okupačních vojsk začali zvykat, upadali do letargie a propadali pocitu, že s tímto stavem nemohou nic dělat, nechtěl se s touto situací smířit. Pravděpodobně přemýšlel, jak lidi probudit, jak docílit toho, aby se neuzavírali do svých soukromých záležitostí, aby zápasili o svůj osud. ,,Někdo by měl národu sáhnout na svědomí. Probudit lidi z beznaděje. Zastat se národa proti tomu bezbřehému násilí.“ A byl to právě Jan Palach, který se o to pokusil.

Na protest proti sovětské okupaci a pokračujícím ústupkům okupantům ze strany čs. politické reprezentace se 16. 1. 1969 upálil v horní části pražského Václavského náměstí. Jeho pohřeb 25. ledna 1969 v Praze se stal celonárodní manifestací proti sovětské okupaci.

Pro totalitní režim představoval Jan Palach trvalou výčitku. Jeho ostatky byly pochovány na pražském Olšanském hřbitově, v říjnu 1973 však byly v tajnosti policejně exhumovány, zpopelněny a urna s popelem uložena na hřbitově ve Všetatech (1990 přenesena do původního hrobu na Olšanech). Palachovy hroby na Olšanech i ve Všetatech se staly místy tichých demonstrací proti sovětské okupaci a ,,normalizační“ realitě.

Palachův hrdinský čin sebeobětování došel naplnění dvacet let později, kdy i přes tvrdé policejní zákroky došlo k masovým demonstracím známým dnes jako Palachův týden, a které předznamenaly rozpad totalitního režimu.

,,Sebevrah pohrdá životem, zatímco mučedník pohrdá smrtí,, G. K. Chesterton

ORIGINÁLNÍ NÁRAMEK

Rozhodli jsme se vytvořit originální kožený náramek projektu NÁROD POHASL, který vznikl za účelem získání finančních prostředků na koupi a opravu rodného domu Jana Palacha ve Všetatech a následné zřízení muzea s veškerou pozůstalostí. Koupí či podporou prodeje náramku pomůžete realizovat tento plán.

Náramek je vyrobený z kůže a má červenou barvu. Důležité je, že v rámci unikátnosti této věci jsme se rozhodli nechat každý náramek ručně vyrábět a zároveň ho opatřit ražbou s logem NÁROD POHASL. Měli jsme pocit, že ještě není unikátnosti dosaženo úplně a rozhodli jsme se vyrazit na každý náramek unikátní číslo. Tím jsme myslím dosáhli opravdové jedinečnosti. Zároveň toto číslo v sobě skrývá možnost s Vámi, podporovateli projektu dále ,,pracovat,, a nabízet Vám soutěže či různé odměny za projevenou důvěru v náš projekt.

Náramek jsme zvolili také proto, že je to malá věc, kterou můžete nosit stále při sobě. Je to drobná informace o tom, že Vám není lhostejný vývoj naší společnosti, že nechcete zapomínat na lidi, kteří se zasloužili o svobodu, že chcete, aby v naší zemi vznikalo více takových hrdinů, kteří nebudou sobečtí a stanou se z nich v budoucnosti ti správní lídři naší společnosti.

KOUPIT NÁRAMEK NÁROD POHASL 

POMOZTE NÁM

Můžete nám pomoci zakoupením originálního náramku NÁROD POHASL. Náramek stojí 300 Kč, z čehož je 50 Kč náklad na výrobu, 50 Kč poštovné a balné a 200 Kč jde na financování projektu musea Jana Palacha.

Budeme rádi za jakékoliv finanční dary, které můžete směřovat na náš transparentní účet Fio banky číslo 2200180754/2010

Pokud máte možnost umístit na své internetové stránky nebo na Váš profil na sociálních sítích odkaz na naše webové stránky www.palach69museum.cz nebo www.facebook.com/NAROD.POHASL, budeme rádi.

Děkujeme všem, kteří se nám rozhodnou jakýmkoliv způsobem pomoci!

MÉDIA

2015

Tisková konference k vybudování památníku a expozice Jana Palacha  – ČESKÁ TELEVIZE
Rekonstrukce Palachova domu  – ČESKÁ TELEVIZE
Padesát let po upálení vznikne ve Všetatech památník Jana Palacha  – iDNES.cz

2014

Jan Poukar: Dominantou muzea by měla být posmrtná maska Jana Palacha – DENÍK.CZ
Muzeum Jana Palacha bude. Našlo se šest milionů – DENÍK.CZ
Osud domu Jana Palacha ve fotografiích – AKTUÁLNĚ.CZ
Zchátralý Palachův dům už nebude opuštěný – ČESKÁ TELEVIZE

2013

Palachův rodný dům se změní v muzeum – ČESKÁ TELEVIZE
Poslanci přiklepli peníze na muzeum v Palachově domě – iDNES.cz
Poslanci schválili rozpočet, kultuře ali peníze na koupi realizaci muzea Jana Palacha – E15.cz
Rozpočtový výbor doporučil Sněmovně přidat Ministerstvu kultury 6mil. na muzeum Jana Palacha – ČTK
VIDEO:
Pár slov Jana Poukara, zakladatele projektu NÁROD POHASL, z filmu o filmu Hořící keř. – HBO
Rozhovor se zakladatelem o. s. NÁROD POHASL, který nepropadá bezmoci. – THE STUDENT TIMES
Hořící keř Palachovu pomníku zatím nepomohl, rodný domek chátrá dál. – LIDOVKY.CZ

2012

Ratha straší za mřížemi i živá pochodeň Palach. Jeho muzeu chybí prachy. – PARLAMENTNÍ LISTY
Chaos po Rathovi Palachovu muzeu nepomohl, říká autor projektu. – LIDOVKY.CZ
Národ pohasl – veřejná sbírka chce zachránit dům Jana Palacha. – LIDOVKY.CZ
Menschliche „Fackel Nr. 1“ – DOMRADIO.DE
VIDEO: Záznam pořadu Profil, kterého se zúčastnil organizátor projektu NÁROD POHASL Jan Poukar. – ČESKÁ TELEVIZE
Ve Všetatech se znovu vzpomínalo na Jana Palacha. – ČESKÝ ROZHLAS
V rodném domě Jana Palacha ve Všetatech by mohlo vzniknout muzeum. – ČESKÝ ROZHLAS
Projekt Palachova muzea vázne, sponzoři se nehrnou. – AKTUÁLNĚ.CZ
Rodný dům Jana Palacha má být muzeum. Chybí ale peníze. – ČESKÁ TELEVIZE

2011

Z Palachova domu ve Všetatech má být muzeum – NOVINKY.CZ
Národ pohasl. Musí povstat. Kníže souhlasí. Čeká se na Havla – PARLAMENTNÍ LISTY
Z Palachova domu ve Všetatech bude muzeum, plánuje grafik – iDNES.CZ
Změním Palachův rodný dům v muzeum, sní mladík – AKTUÁLNĚ.CZ

Kontakt

Děkujeme za zaslání zprávy, kterou se budeme zabývat.

jméno

email

zpráva

Kontaktní informace

NÁROD POHASL, z.s., Nad Přejezdem 4, 586 01 Jihlava

info@palach69museum.cz

+420776584298

FIO banka: 2200180754/2010